Algemene voorwaarden

Versie 1, 01-02-2021

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gewichtsconsulent; Henske Schipdam-Nio, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), tevens in het bezit van een Nederlands diploma gewichtsconsulent, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent.
  • Cliënt; degene aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt, danwel diens wettelijk vertegenwoordiger(s).
  • Arts; de huisarts of specialist door wie de cliënt is doorwezen naar de gewichtsconsulent.
  • Event; alle vormen van evenementen, zoals workshops, presentaties, lezingen, dagevents etc.

Artikel 2. Algemeen

De BGN gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op een door de cliënt aangegeven adres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Het is ook mogelijk om advies via beeldbelcontact, per email of telefonisch te ontvangen. Hierover worden vooraf afspraken gemaakt.

Artikel 3. Arts en specialist

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis, als op basis van een formele verwijzing door een (huis)arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de arts op de hoogte van de vorderingen en het verloop van de behandeling, uiteraard in overleg en overeenstemming met de cliënt.

De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingstraject volgt. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 4. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op het afgesproken tijdstip, dient hij/zij de gewichtsconsulent hiervan altijd zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering doorgeeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag, of een of meerdere feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag bijvoorbeeld, gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5. Beëindiging

Artikel 5.1. Beëindiging van begeleiding

De begeleiding wordt beëindigd indien:

Bij beëindiging van de begeleiding dienen de kosten te worden voldaan tot en met de week waarin de beëindiging waarin geannuleerd wordt. Reeds vooruitbetaalde bedragen vanaf de daaropvolgende week zullen aan de cliënt worden gerestitueerd.

Artikel 5.2. Annuleren van een event

Artikel 6. Tariefstelling

Voor aanvang van de begeleiding, behandeling of voorlichting, stelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling en/of schriftelijk op de hoogte welke tarieven en algemene voorwaarden er gelden.

De BGN consulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren. Indien een cliënt een pakket of programma heeft betaald, dan zal er geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

De BGN gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, presentaties, e-books, receptenbundels en afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de BGN gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de BGN gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8. Betaling

Betaling dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde diensten. De BGN gewichtsconsulent is gerechtigd een consult te weigeren indien de cliënt de betaling niet heeft voldaan.

De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke 30 dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
Indien de nota 30 dagen na datering niet is voldaan, is de BGN gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De BGN gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching worden gerestitueerd aan de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend, of verband houdend met, de opvolging door cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van bewezen opzet of grove schuld aan de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de BGN gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de BGN gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de BGN gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de BGN gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De BGN gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de cliënt.

Artikel 11. Vergoedingen zorgverzekeraar

De begeleiding door de BGN gewichtsconsulent wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De voorwaarden voor deze vergoeding kunnen worden teruggevonden in de verzekeringspolis van de cliënt. De BGN gewichtsconsulent is niet aansprakelijk voor het naleven van deze vergoeding door de zorgverzekeraar.

Artikel 12. Retourneren

Indien een product dat rechtstreeks bij Hens-On is gekocht niet bevalt dan kan dat binnen 14 dagen na aanschaf aan Hens-On gemeld worden en worden teruggestuurd binnen 14 dagen na deze melding. Om de bestelling terug te sturen dient een retourformulier te worden toegevoegd. Het product dient in de originele verpakking te worden geretourneerd en niet beschadigd te zijn. Hierna volgt binnen 14 dagen de terugbetaling. Beschadigde producten worden niet terug genomen. Wanneer de volledige bestelling wordt teruggestuurd dan zullen ook de verzendkosten voor het terugsturen worden vergoed door Hens-On. Bij het terugsturen van een gedeelte van de bestelling zijn de verzendkosten voor de consument.

Retouradres:

Hens-On

Kleine Haan 19

4847 KR  Teteringen

Artikel 13. Uw gegevens

Hens-On maakt een persoonlijk dossier aan van de cliënt. De gegevens opgenomen in dit dossier zijn noodzakelijk voor een goede begeleiding en kunnen te allen tijde worden ingezien door de cliënt. Het dossier is beveiligd en kan niet door derden worden ingezien. Na afronding van de begeleiding wordt het dossier bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar en daarna wordt het vernietigd. De gewichtsconsulent zal in geen geval de gegevens van de cliënt ter beschikking stellen aan derden, noch over de inhoud naar de persoon herleidbare uitspraken doen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Voor uitgebreidere informatie: zie het privacy statement.

Artikel 14. Geschillen

Voor geschillen tussen de BGN gewichtsconsulent en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de BGN gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Delen mag!